Регистрация

Представител на инвеститора може да регистрира закупения имот от Вас имот в Агенцията по кадастър, Данъчна служба, Регистър Булстат.

 

Цената на услугата е 150 евро плюс таксите, ако има такива.